TIJELA UDRUGE

I. SKUPŠTINA

Skupština je najviše tijelo upravljanja udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi članovi udruge. Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Redovna skupština se u pravilu saziva jednom godišnje. Saziva ju Predsjednik na temelju odluke Predsjedništva. Izborna skupština održava se u pravilu svake četiri godine.

 

Zadnja izborna skupština održana je 7. prosinca 2016. kada je donesena odluka da sastav predsjedništva i vodstva Hrvatskog nacionalnog komiteta SVNP ostane uglavnom isti uz manje promjene.

Skupština HNK SVNP odlučuje o slijedećim pitanjima:

 

- utvrđuje politiku rada udruge

- usvaja statut udruge te njegove izmjene i dopune

- usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu godinu

- usvaja financijsko izvješže

- te odlučuje o drugim pitanjima važnim za rad udruge.

PREDSJEDNIK

Dr.sc. Tomislav Dragičević

Želimir Šikonja

DOPREDSJEDNIK

Dragan Kovačević

DOPREDSJEDNIK

Mirko Zelić

ČLAN PREDSJEDNIŠTVA

Goran Granić

ČLAN PREDSJEDNIŠTVA

Adriana Petrović

ČLAN PREDSJEDNIŠTVA

Ratimir Orešković

ČLAN PREDSJEDNIŠTVA

Krešimir Malec

ČLAN PREDSJEDNIŠTVA

Mladen Antunović

ČLAN PREDSJEDNIŠTVA

Biserka Cimeša

TAJNICA

II. PREDSJEDNIŠTVO

Predsjedništvo je izvršno tijelo Hrvatskog nacionalnog komiteta SVNP, a sastoji se od predsjednika, dva do tri dopredsjednika i članova predsjedništva koje bira skupština na vrijeme od četiri godine.

 

Rad predsjedništva odvija se na sjednicama koje prema potrebi saziva predsjednik HNK SVNP. Na sjednicama se vodi zapisnik koji priprema tajnik udruge. Zapisnici se čuvaju u arhivi sjedišta udruge.

 

Prema statutu, između ostalog, predsjedništvo obavlja sljedeće poslove:

 

- izvršava odluke skupštine

- odlučuje o prijemu članova i brisanju iz članstva udruge

- donosi odluku o adresi sjedišta udruge

- utvrđuje visinu članarine za fizičke i pravne osobe

- utvrđuje naknadu za adminitrativno osoblje

- odlučuje o sazivanju sjednice skupštine na prijedlog predsjednika i dogovara teme za raspravu i odlučivanje

- obavlja sve druge poslove iz djelokruga skupštine koji ne trpe odlaganje.

III. PREDSJEDNIK

Predsjednik HNK SVNP obavlja izvršne i druge funkcije zajedno s predsjedništvom sukladno odredbama statuta. Predsjednika bira skupština udruge na mandat od četiri godine.

 

Predsjednik zastupa udrugu prema trećim osobama, predstavlja HNK SVNP u Svjetskom vijeću za naftu i plin i tijelima te organizacije, saziva i vodi sjednice predsjedništva i obavlja druge poslove prema statutu udruge.

IV. NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor HNK SVNP nadzire cjelokupno financijsko poslovanje udruge, obavlja pregled blagajne, financijskih izvještaja i priloga koji se odnose na financijsko poslovanje, osigurava potreban uvid u rad tijela udruge te podnosi skupštini pisano izvješće o svom nalazu.

V. TAJNIK

Između ostalih poslova, tajnik je osoba za vezu sa Svjetskim vijećem za naftu i plin i u stalnoj je pisanoj komunikaciji vezanoj za pozive za sastanke skupštine SVNP ili stručne konferencije, primanje obavijesti o administrativnim pitanjima ili statutarnim promjenama Svjetskog vijeća za naftu i plin i prenošenje takvih informacija Hrvatskom nacionalnom komitetu SVNP.

 

Tajnik udruge vodi registar članova, priprema pozive i zapisnike sjednica predsjedništva, skupštine i nadzornog odbora i obavlja druge administrativne poslove.

^

TOP

© 2018 -  HRVATSKI NACIONALNI KOMITET SVJETSKOG VIJEĆE ZA NAFTU I PLIN